2023 ರ ಕ್ಯು3 ಪೂರಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Q3 SUPPLEMENT ROLLS of 2023 - Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾರ್ಪೇನಹಳ್ಳಿMR 
1382ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR 
1383ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR 
1384ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMR 
1385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆರ್ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR 
1386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆರ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMR 
1387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸಿಂಗರಾವತನಹಳ್ಳಿMR 
1388ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR 
1389ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭಸ್ಮಂಗಿಕಾವಲ್MR 
13810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತಗಳಿMR 
13811ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸಜ್ಜೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-1MR 
13812ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸಜ್ಜೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-2MR 
13813ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR 
13814ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMR 
13815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸಾಪುರMR 
13816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಟವಳಲುMR 
13817ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಲಮಘಟ್ಟMR 
13818ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವನಗೆರೆ-1MR 
13819ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವನಗೆರೆ-2MR 
13820ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂನ್ನಹಳ್ಳಿMR 
13821ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR 
13822ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMR 
13823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋದೇನಹಳ್ಳಿMR 
13824ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿMR 
13825ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR 
13826ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿMR 
13827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇಡತ್ತೂರು-1MR 
13828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇಡತ್ತೂರು-2MR 
13829ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೆರೆMR 
13830ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13831ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಮಿಡಿಗೇಶಿ-1MR 
13832ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಈಸ್ಟ್‌ವಿಂಗ್) ಮಿಡಿಗೇಶಿ-2MR 
13833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿMR 
13834ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಈಸ್ಟ ವಿಂಗ್‌ ) ನೇರಳೆಕೆರೆMR 
13835ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರMR 
13836ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್ ವೀರಾಪುರ (ಹೆಚ್)MR 
13837ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13838ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟೆ (ಹೆಚ್)MR 
13839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರಗಿರಿMR 
13840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ (ಹೆಚ್)MR 
13841ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR 
13842ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-1MR 
13843ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-2MR 
13844ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-3MR 
13845ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಂಗಾಪುರMR 
13846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವಿನಮಡುಗುMR 
13847ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಂಡಿನದಿಬ್ಬ (ಹೆಚ್)MR 
13848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಿರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13849ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ದೊಡ್ಡೇರಿ-1MR 
13850ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭೂತನಹಳ್ಳಿMR 
13851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ದೊಡ್ಡೇರಿ-2MR 
13852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊನ್ನಾಪುರ-1MR 
13853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊನ್ನಾಪುರ-2MR 
13854ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬುಳಸಂದ್ರMR 
13855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿಠಲಾಪುರMR 
13856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13857ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR 
13858ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೀರಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMR 
13859ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹನುಮಂತಪುರ-1MR 
13860ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಹನುಮಂತಪುರ-2MR 
13861ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಮ್ಮೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
13862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ-1MR 
13863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ-2MR 
13864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13865ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಿಹಳ್ಳಿMR 
13866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆರೆ-1MR 
13867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌), ಹೊಸಕೆರೆ-2MR 
13868ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಸೌತ್ ವಿಂಗ್) ಹೊಸಕೆರೆ-3MR 
13869ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಕೆರೆ-4MR 
13870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಪಲಹಳ್ಳಿMR 
13871ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಡ್ಡೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
13872ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿMR 
13873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13874ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR 
13875ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆMR 
13876ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟದಾಸೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ (ಹೆಚ್)MR 
13877ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಡದರಗಲ್ಲುMR 
13878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿMR 
13879ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೋರಗುಂಟೆMR 
13880ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದಪ್ಪನಪಾಳ್ಯMR 
13881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMR 
13882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿMR 
13883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMR 
13884ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಣಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
13885ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟMR 
13886ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಪುರMR 
13887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಲ್ಲದಮಡುಗುMR 
13888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿMR 
13889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR 
13890ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿMR 
13891ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ (ಹೆಚ್)MR 
13892ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMR 
13893ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಗರಣಿ-1MR 
13894ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗರಣಿ-2MR 
13895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಲಮಾಚಿ-1MR 
13896ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಲಮಾಚಿ-2MR 
13897ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಡಿMR 
13898ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೌಳಹಳ್ಳಿMR 
13899ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚೀಲನಹಳ್ಳಿMR 
138100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮಾರುತಿಪುರ (ಹೆಚ್)MR 
138101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅವರಗಲ್ಲುMR 
138102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಡಸಾಲಹಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್)MR 
138103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ). ದೊಡ್ಡವೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MR 
138104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMR 
138105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ). ದೊಡ್ಡವೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MR 
138106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಲಾಪುರMR 
138107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಜೀವಪುರMR 
138108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕವಣದಾಲMR 
138109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹನುಮಂತಪುರMR 
138110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
138111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
138112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಂಗೋಟಿMR 
138113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಲಿಂಗಪ್ಪನಕೋಟೆ (ಹೆಚ್)MR 
138114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ ) ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ -1MR 
138115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MR 
138116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
138117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೂಲಹಳ್ಳಿMR 
138118ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-1MR 
138119ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-2MR 
138120ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-3MR 
138121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-4MR 
138122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಯಲ್ಕೂರುMR 
138123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಯಲ್ಕೂರುMR 
138124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMR 
138125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR 
138126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ-1MR 
138127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ-2MR 
138128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂದ್ರೆಹಳ್ಳಿMR 
138129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
138130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿMR 
138131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನಾರ್ತ ವಿಂಗ್) ಸಿದ್ದಾಪುರ-1MR 
138132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ) ಸಿದ್ದಾಪುರ-2MR 
138133ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ-3MR 
138134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ (ಹೆಚ್)MR 
138135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನಲಿ ಕಲಿ ಕೇಂದ್ರ) ತಾಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
138136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡೇರಹಳ್ಳಿMR 
138137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMR 
138138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರMR 
138139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತವಕದಹಳ್ಳಿMR 
138140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇನೇರಳೆಕೆರೆMR 
138141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯರಗುಂಟೆMR 
138142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR 
138143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನಕಲೋಟಿMR 
138144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಇಟಕಲೋಟಿMR 
138145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಂಡೋಟಿMR 
138146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಾಪುರMR 
138147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಹಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್)MR 
138148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಮಜರೆMR 
138149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆMR 
138150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರುವೆಕೆರೆMR 
138151ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಜವರ-1MR 
138152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಬಿಜವರ-2MR 
138153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುರುವಡೇರಹಳ್ಳಿMR 
138154ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕರಡೀಪುರMR 
138155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಂಭತ್ತನಹಳ್ಳಿMR 
138156ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-1MR 
138157ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (1ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಾ ಗೇಟ್,ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-2MR 
138158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(5ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ), (ಕೋಟೆ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-3MR 
138159ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿರಾಗೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-4MR 
138160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ವಸತಿ ಗೃಹ.ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-5MR 
138161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ವಸತಿ ಗೃಹ. ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-6MR 
138162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ -7MR 
138163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ -8MR 
138164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-9MR 
138165ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-10MR 
138166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-11MR 
138167ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾ, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-12MR 
138168ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-13MR 
138169ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಂ 21) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-14MR 
138170ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-15MR 
138171ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೆ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-16MR 
138172ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೆ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-17MR 
138173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-18MR 
138174ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-19MR 
138175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-20MR 
138176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ-ಕೋಟೆ ಮಧುಗಿರಿ-21MR 
138177ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಕೊಠಡಿ 02) ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ.ಮಧುಗಿರಿ-22MR 
138178ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಕೊಠಡಿ 04 )ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ.ಮಧುಗಿರಿ-23MR 
138179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ಗುಡಿಹತ್ತಿರ) ಮಧುಗಿರಿ-24MR 
138180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ಗುಡಿಹತ್ತಿರ) ಮಧುಗಿರಿ-25MR 
138181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆMR 
138182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆMR 
138183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯMR 
138184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಅಮರಾವತಿMR 
138185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR 
138186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುದ್ದೆಕುಂಟೆ-1MR 
138187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುದ್ದೆಕುಂಟೆ-2MR 
138188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟMR 
138189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿಠಲಾಪುರMR 
138190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ-1MR 
138191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ-2MR 
138192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರMR 
138193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿMR 
138194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR 
138195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತುರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR 
138196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMR 
138197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೋಗೇನಹಳ್ಳಿMR 
138198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆರೆಗಳಪಾಳ್ಯ ಚಿನಕವಜ್ರ (ಮ)MR 
138199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನಕವಜ್ರMR 
138200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಗಾನಹಟ್ಟಿ ಚಿನಕವಜ್ರ ಮಜರೆMR 
138201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-1MR 
138202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-2MR 
138203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿMR 
138204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR 
138205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈದನಹಳ್ಳಿMR 
138206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಸರಪಡಿMR 
138207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿMR 
138208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMR 
138209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಸಿನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR 
138210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ-1MR 
138211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ-2MR 
138212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
138213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟೆMR 
138214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMR 
138215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR 
138216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರMR 
138217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMR 
138218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು-1MR 
138219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಪಾಪುರMR 
138220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು-2MR 
138221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು-1MR 
138222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು-2MR 
138223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ (ಮಜರೆ)MR 
138224ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-1MR 
138225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-2MR 
138226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-3MR 
138227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-4MR 
138228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-5MR 
138229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದೇವರತೋಪು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ)MR 
138230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ತೆರಿಯೂರು-1MR 
138231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತೆರಿಯೂರು-2MR 
138232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೆಂಗಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMR 
138233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿMR 
138234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿMR 
138235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ)MR 
138236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗಲ್ಲು-1MR 
138237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗಲ್ಲು-2MR 
138238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಸನಹಳ್ಳಿMR 
138239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಕಲಿದೇವಪುರMR 
138240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್)MR 
138241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್‌) ಕಡಗತ್ತೂರು 1MR 
138242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌ ) ಕಡಗತ್ತೂರು-2MR 
138243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) (ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಕಡಗತ್ತೂರು-3MR 
138244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MR 
138245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MR 
138246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಂಗಳೂರುMR 
138247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಾಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿMR 
138248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿMR 
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.