ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 01-11- 2021 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
Final Electoral Rolls of Graduates and Teachers Constituencies with reference to 01-11-2021 as the Qualifying date
   
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.