ಹಿಂದೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ನಿರ್ವಾಚನ ನಿಲಯ,
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲ್,
ಶೇಶಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.


ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.:080-22242042 ಫೋನ್ : 180042551950 (ಟಾಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್)

 

 

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ

ಫೋನ್ ನಂ:-080-22242042, 080-22224193
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:080-22235039

ceo_karnataka@eci.gov.in
ceo.karnataka@gmail.com
 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ. ಕೂರ್ಮ ರಾವ್‌ ಎಮ್ ಫೋನ್ ನಂ. : 080-22242024 additionalceo.kar@gmail.com
  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ   ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ನಂ. : 080-22288821 additionalceo1.karnataka@
gmail.com
ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ  (ಇವಿಎಂ) ಶ್ರೀ. ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ನಂ. : 080-22224195 jointceo.vr@gmail.com
ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಫೋನ್ ನಂ. : 080-22234198 jointceo.karnataka2019@
gmail.com
ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಎಸ್ ಫೋನ್ ನಂ.  080-22288823 jointceo2.kar@gmail.com
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಯಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಫೋನ್ ನಂ. : 080-22242039 asstceo1.karnataka@gmail.com
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಭಟ್ ಎಸ್.ಎ ಫೋನ್ ನಂ. : 080-22242039 deputyceokar1@gmail.com

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS